skip to Main Content
Universitetet i Stavanger Kjell Arholms gate 41, 4036 Stavanger kontakt@uisi.no
UiSI Søker Nytt Hovedstyre!

UiSI søker nytt hovedstyre!

Hovedstyret velges på årsmøtet og er idrettslagets øverste myndighet mellom disse. Styret har flere lovpålagte oppgaver og skal bl.a. iverksette årsmøtevedtak og sørge for at organisasjonen driftes ihht lover og regler. Etter § 4 i lovnorm for idrettslag, så skal lik kjønnsbalanse etterstrebes og det skal det velges/oppnevnes minst 40% fra hvert kjønn. Se NIF§ 2-4 Hovedstyret i UiSI består av en del fastsatte roller, men det forventes at dere samarbeider selv om dere har ulike roller. Det vil være en overlapsperiode hvor dere får opplæring av det tidligere hovedstyret hvor dere får mulighet til å diskutere og høre tidligere erfaringer fra dem.

Fristen for å søke er: 05. februar!

The deadline is set to: 5th of February

Leder

Som leder så forventes det at du skal drive organisasjonen fremover. Som leder skal du organisere og fasilitere for Hovedstyrets arbeid. I tillegg skal du representere UiSI utad, deriblant stå for kontakt med organisasjoner og bedrifter man samarbeider med. Du står som hovedansvarlig for lagets daglige drift, møte og planleggingsvirksomhet. Du vil samarbeide med resten av hovedstyret om ulike arbeidsoppgaver og prosjekter som gjennomføres. Spesielt er det administrative arbeidet som gjøres her viktig. Du er også hovedansvarlig for alt det juridiske og vedtektsmessige for klubben, samt passe på at det blir fulgt. Ansvarlig for møter som gjennomføres innad hovedstyret, for gruppelederne eller større møter. I tillegg skal leder stå for utviklingen av UiSI i tiden fremover. 

Søk her: https://forms.gle/FNMqUxRxRFpwhMWy7

Nestleder

Som Nestleder er du leders høyre hånd og samarbeider tett med leder om forskjellige oppgaver. Du blir i stor grad et bindeledd mellom undergruppene og hovedstyret, samt et større ansvar rundt forholdet innad styret. Gjennom et tett arbeid med styreleder, vil du være sterkt delaktig i utviklingen av UiSI og dets daglige drift. Det er derfor nødvendig at du opparbeider deg en god kjennskap til sentrale dokumenter for organisasjoner. Dine tre viktigste områder går på: Organisering av daglige gjøremål og tett kontakt med leder + gruppeledere, kjennskap til filer og viktige dokumenter og knytte nettverk og samarbeide med sentrale aktører (SiS, studentidrett, sosiale medier). Det er dermed en rolle med vidt ansvarsområde, og det er potensiale til knytting av store nettverk og bekjentskaper

Søk her: https://forms.gle/FNMqUxRxRFpwhMWy7

Økonomiansvarlig

Som økonomiansvarlig i UiSI er du hovedansvarlig for økonomien til UiSI, både hovedstyret og gruppene. Det vil si håndtere inn- og utbetalingene til UiSI. Du står som ansvarlig for å lage årsbudsjett for UiSI, samt søke velferdsmidler hos velferdstinget på vegne av idrettsgruppene. I den sammenheng skal du avholde et budsjettkurs for gruppemedlemmer hvert år (i november), om hvordan de sender inn budsjetter for søknaden til velferdstinget. UiSI benytter seg av ekstern regnskapsfører, noe som gjør at det ikke kreves erfaring med regnskap. Føre bilag og kvitteringer, samt klargjør disse til regnskapsfører 2 ganger i året (hvert halvår). Du vil også stå ansvarlig for søknad om momskompensasjon som må gjøres innen utgangen av august.

Søk her: https://forms.gle/FNMqUxRxRFpwhMWy7

Medlemsansvarlig

Medlemsansvarlige for UiSI har det generelle ansvaret for medlemmene i idrettslaget. Hovedoppgaven blir dermed å passe på at alle medlemmer blir meldt inn i idrettslaget og betalt medlemskontigent. Dette, ved siden av å telle medlemmer gjennom den årlige medlemstelling til NIF, Samordna rapportering (Idrettsregistreringen) i april.

Søk her: https://forms.gle/FNMqUxRxRFpwhMWy7

Arrangement ansvarlig

Som arrangementsansvarlig vil du jobbe fremoverlent med forskjellige arrangementer som UiSI vil arrangere. Du sammen med resten av hovedstyret arrangere små og store arrangement for medlemmene våre som blir avtalt utover året. Eksempler på arrangementer er nyttårsbord, julebord, UiSI løpet, kanonballturnering, etc. Omfanget av de forskjellige arrangementene kan variere i størrelse, men vil kunne gjennomføres på den måten som arrangmentansvarlige ser som mest ideel. 

Søk her: https://forms.gle/FNMqUxRxRFpwhMWy7

Markedsansvarlig

Som markedsansvarlig er du ansvarlig for å tilrettelegge for nye og eksisterende sponsoravtaler. Dette inkluderer å arbeide med våre nåværende sponsoravtale og finne nye samarbeidspartnere i fremtiden. Du blir klubbens ansikt utad mot bedrifter og samarbeidspartnere. Du er dermed bindeleddet for alle avtaler ut av UiSI og sikrer at det dekker alt av behov fra både Hovedstyret og undergruppene. 

Søk her: https://forms.gle/FNMqUxRxRFpwhMWy7

Informasjonsansvarlig

Som informasjonsansvarlig har du hovedansvaret for vedlikehold av UiSI sin hjemmeside, epost og andre digitale verktøy som tas i bruk. Du vil stå for posting av innlegg på vår nettside og oppdatere hjemmesidens innhold, samt hjelpe styremedlemmer og gruppeledere med IT. Videre vil du svare på spørsmål som kommer inn på UiSI sin kontaktmail. Du vil få innføring i disse og det vil være mulig for deg å utforske selv, for å kunne finne andre programmer som er bedre enn våre nåværende. Du vil også i samsvar med leder, stå som ansvarlig for å informere grupper/medlemmer om eksterne arrangementer, som Student Lekene, Student-NM og andre relevante arrangementer.

Søk her: https://forms.gle/FNMqUxRxRFpwhMWy7

Sosiale Medier ansvarlig

Sosiale medier ansvarlig for UiSI vil være ansvarlig for å utvikle og implementere sosiale mediestrategier for å øke engasjementet og synligheten til UiSI. Vedkommende vil også være ansvarlig for å skape og dele innhold, administrere sosiale medier kontoer (Facebook, Instagram og TikTok) og analysere resultatene for å måle suksessen til strategiene. Vedkommende vil jobbe tett med med de andre i styret og utøvere for å formidle UiSI budskap.

Søk her: https://forms.gle/FNMqUxRxRFpwhMWy7

Kontroll Utvalg

Kontrollutvalget er et redskap i å sikre innsyn og kontroll i Hovedstyret til UiSI’s virksomhet. Kontrollutvalgets hovedoppgaver er å påse at styret opptrer i tråd med lover og bestemmelser, og følger opp vedtakene som ble satt på årsmøte blir gjennomført. Vi har også i oppgave å revidere lovverket og organisasjonsplanen.

Søk her: https://forms.gle/FNMqUxRxRFpwhMWy7

Valgkomitée 2024

Neste års valgkomité trengs å etableres under årsmøte. Dermed vil valgkomiteens arbeid vare i et års tid, hvor dets arbeid avsluttes med at de instiller det neste styre.

Søk her: https://forms.gle/FNMqUxRxRFpwhMWy7

Norges Idrettsforbund lovnorm for idrettslag:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/

Kjønnsbalanse:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#§2-4

Back To Top
Search