skip to Main Content
Universitetet i Stavanger Kjell Arholms gate 41, 4036 Stavanger kontakt@uisi.no
UiSI Søker Nytt Styre !

UiSI søker nytt styre !

Hovedstyret

Hovedstyret velges på årsmøtet og er idrettslagets øverste myndighet mellom disse. Styret har flere lovpålagte oppgaver og skal bl.a. iverksette årsmøtevedtak og sørge for at organisasjonen driftes ihht lover og regler. Etter § 4 i lovnorm for idrettslag, så skal lik kjønnsbalanse etterstrebes og det skal det velges/oppnevnes minst 40% fra hvert kjønn. Se NIF§ 2-4 Hovedstyret i UiSI består av en del fastsatte roller, men det forventes at dere samarbeider selv om dere har ulike roller. Det vil være en overlapsperiode hvor dere får opplæring av det tidligere hovedstyret hvor dere får mulighet til å diskutere og høre tidligere erfaringer fra dem. Det vil være mer fokus på oppfølging av de ulike gruppene fremover slik at vi får vite tidlig om utfordringer i gruppene. Hvilke grupper dere skal følge opp blir dere enige om på 1. møte våren 2022.

Fristen for å søke er: 8. februar!

The deadline is set to: 8th of February

Leder

Som leder så forventes det at du skal drive organisasjonen fremover. Som leder skal du organisere og fasilitere for Hovedstyrets arbeid. I tillegg skal du representere UiSI utad, deriblant stå for kontakt med organisasjoner og bedrifter man samarbeider med. Du står som hovedansvarlig for lagets daglige drift, møte og planleggingsvirksomhet. Du vil samarbeide med resten av hovedstyret om ulike arbeidsoppgaver og prosjekter som gjennomføres. Spesielt er det administrative arbeidet som gjøres her viktig. Du er også hovedansvarlig for alt det juridiske og vedtektsmessige for klubben, samt passe på at det blir fulgt. Ansvarlig for møter som gjennomføres innad hovedstyret, for gruppelederne eller større møter. I tillegg skal leder stå for utviklingen av UiSI i tiden fremover.

Søk her: https://forms.gle/XjQRfD4XjShDBoue7

Nestleder

Som nestleder så forventer vi at du kan skrive møtereferater i løpet av året, er leders høyre hånd og følger opp 4 grupper mer intensivt. Grunnen for at vi ønsker at du følger opp 4 grupper er at du kan skal være en kontaktperson som følger opp hvis det oppstår konflikter i gruppen eller hvis det er andre utfordringer som oppstår. Dette vil hovedstyret neste år bestemme tydeligere hvilke grupper som er aktuelle for nettopp deg. Det å være høyrehånden til leder er et givende arbeid, dere samarbeider tett og vil videre se på hvordan videreutvikle UiSI. Du skal også sette opp tidstabellen for treningstidene for de ulike gruppene og det er anbefalt at du allerede i april sender ut mail til nåværende gruppeledere om hvilke treningstider de ønsker, viktig at du ikke kan garantere noe for gruppelederne da det er mange som ønsker like treningstider og dette er noe foregående nestleder kan hjelpe deg med.

Søk her: https://forms.gle/XjQRfD4XjShDBoue7

Økonomiansvarlig

Som økonomiansvarlig i UiSI er du hovedansvarlig for økonomien til UiSI, både hovedstyret og gruppene. Det vil si håndtere inn- og utbetalingene til UiSI. Du står som ansvarlig for å lage årsbudsjett for UiSI, samt søke velferdsmidler hos velferdstinget på vegne av idrettsgruppene. I den sammenheng skal du avholde et budsjettkurs for gruppemedlemmer hvert år (i november), om hvordan de sender inn budsjetter for søknaden til velferdstinget. UiSI benytter seg av ekstern regnskapsfører, noe som gjør at det ikke kreves erfaring med regnskap. Føre bilag og kvitteringer, samt klargjør disse til regnskapsfører 2 ganger i året (hvert halvår). Du vil også stå ansvarlig for søknad om momskompensasjon som må gjøres innen utgangen av august.

Søk her: https://forms.gle/XjQRfD4XjShDBoue7

Medlemsansvarlig

Som medlemsanavarlig skal du ha kontroll på at alle som trener hos oss betaler UiSI medlemsavgiften, ved å sende ut fakturaer gjennom Klubbadmin. Dette systemet vil du få opplæring av fra tidligere medlemsansvarlig slik at du er godt forberedt til dette arbeidet. Du står også for ansvaret for Samordna rapportering (Idrettsregistreringen)i april i samarbeid med leder. I tillegg vil du sammen med resten av hovedstyret ha ansvar for å se på avtalen med Macron og hvordan vi skal få dette ut til våre medlemmer og resten av studentene på UiS. 

Søk her: https://forms.gle/XjQRfD4XjShDBoue7

Arrangement ansvarlig

Som arrangement ansvarlig vil du jobbe fremoverlent med AktivCampus prosjektet og være leder for temaet som allerede er utlyst som AktivCampus styret. Dette er fantastisk konsept som viser frem hvor viktig fysisk aktivitet er og hvordan studenter skal få en mer fysisk hverdag. I tillegg skal du sammen med resten av hovedstyret arrangere små og store arrangement for medlemmene våre som blir avtalt utover året. I tillegg til å arrangere nyttårsbord/julebord for hovedstyret og gruppeledere. Mange av arrangementene krever mye av deg, men det er viktig å få med seg flere i hovedstyret til å være med deg i planleggingen og det er svært gøy og givende å lage slike arrangement.

Søk her: https://forms.gle/XjQRfD4XjShDBoue7

Markedsansvarlig

Som markedsansvarlig for du hovedansvar sammen med leder, å følge opp avtalen med Macron og eventuelt annet materiell som bestilles inn. Du vil få en mulighet til å være med på å utvikle hvordan UiSI sin profil vil være utad, gjennom sosiale medier og gjennom profilering.

Søk her: https://forms.gle/XjQRfD4XjShDBoue7

Informasjonsansvarlig

Som informasjonsansvarlig har du hovedansvaret for vedlikehold av UiSI sin hjemmeside, epost og andre digitale verktøy som tas i bruk. Du vil stå for posting av innlegg på vår nettside og oppdatere hjemmesidens innhold, samt hjelpe styremedlemmer og gruppeledere med IT. Videre vil du svare på spørsmål som kommer inn på UiSI sin kontaktmail. Du vil få innføring i disse og det vil være mulig for deg å utforske selv, for å kunne finne andre programmer som er bedre enn våre nåværende. Du vil også i samsvar med leder, stå som ansvarlig for å informere grupper/medlemmer om eksterne arrangementer, som Student Lekene, Student-NM og andre relevante arrangementer.

Søk her: https://forms.gle/XjQRfD4XjShDBoue7

Sosialemedie ansvarlig

Som soMe ansvarlig har du hovedansvaret for Instagram til UiSI, du står fritt til å få med deg en egen SoMe gruppe bestående av medlemmer i UiSI og andre medlemmer i hovedstyret. Du vil få opplæring av tidligere studenter om hvordan du kan engasjere via sosiale- medeier og hvordan du kan få frem budskapet til UiSI godt frem via denne type kanal.

Søk her: https://forms.gle/XjQRfD4XjShDBoue7

Norges Idrettsforbund lovnorm for idrettslag:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/

Kjønnsbalanse:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#§2-4

Back To Top
Search